Normatīvie akti

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumii http://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos http://www.likumi.lv/doc.php?id=103963

Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=231168

Dabas lieguma "Babītes ezers" dabas aizsardzības plāns http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Babites_ez-09.pdf

Babītes novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi Nr.43 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā" http://www.babite.lv/upload_file/SaistosieNoteikumi/SN43_SabiedriskaKartiba_22.12.2010.pdf