Normatīvie akti

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumii http://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos https://likumi.lv/ta/id/280190

Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi http://www.likumi.lv/doc.php?id=231168

Dabas lieguma "Babītes ezers" dabas aizsardzības plāns http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/DL_Babites_ez-09.pdf

Babītes novada pašvaldības domes Saistošie noteikumi Nr.43 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā"  http://www.babite.lv/wp-content/uploads/2015/06/SN43-Sabiedrisk%C4%81-k%C4%81rt%C4%ABba-25.09.2013.-groz%C4%ABjumiem.pdf